Privacy

De gegevens die we verwerken
VTV Florence Nightingale verwerkt gegevens die je met ons deelt doordat je lid bent van de vereniging of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen, hoe je  meer informatie kunt krijgen over ons privacybeleid en hoe je, indien gewenst, inzage kunt krijgen in de persoonsgegevens die de vereniging van je heeft. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

De gegevens die we bij een (aspirant)tuinlidmaatschap verwerken zijn: 

 • Voor en achternaam
 • Email-adres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lidnummer Haagse Bond
 • Aanmeldingsdatum
 • Soort lidmaatschap
 • Rekeningnummer
 • Tuinnummer
 • Tuin informatie opgeslagen in het archief

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?
Wij hebben deze informatie nodig voor de volgende doelen:

 • het voeren van de ledenadministratie
 • het verlenen van onze diensten
 • de verzending van onze nieuwsbrieven
 • het innen van de verschuldigde contributie of bedragen voor andere bij ons afgenomen diensten.

Gegevens websitebezoek
Onze website verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van websitebezoeken of de pagina’s die veel bezocht worden. Je persoonlijke informatie (ip-adres) wordt geanonimiseerd - door zogeheten ‘IP-masking’ - alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. 

Hoe lang we gegevens bewaren
VTV Florence Nightingale zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
VTV Florence Nightingale is aangsloten bij en deelt informatie met de Haagse Bond van Amateurtuindersverengingen en de AVVN. Beide organisaties hebben een privacy verklaring op hun website staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als je lid wordt of aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we jouw gegevens. Daarnaast heb je nog een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of je bent verhuisd, kun je ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
 • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: je kun ons opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar: wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens, zodra het lidmaatschap is beëindigd. Ben je geen lid maar heb je wél bepaalde gegevens met ons gedeeld bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je wilt dat we stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken
Als je vragen hebt of als je een verzoek hebt in verband met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur. Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij vragen om je identiteit te bevestigen.

Beveiliging
VTV Florence Nightimngale hecht grote waarde aan ieders privacy en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan - bij voorkeur onverwijld - contact op met het bestuur.

VTV Florence Nightingale
januari 2021